Regilarizasyon

Image module
Regilarizasyon:
1-Ou te antre nan Chili epi ou gen pémi touris aktyél? +

*Dokiman PDI a delivre nan fwontyè / ayewopò a nan moman k ap antre nan peyi Chili, kote yo te
anrejistre kantite jou ou te akòde yo.
Li enpótan ke ou konnen ke ou gen 90 jou nan touris osi lontan si w pa ta vle yon viza konsile nan
peyi a.
Si ou te antre ak pémi touris pou mwens tan epi ou bezwen plis jou , ou ka antre nan Depatman
etranje ak migrasyon https://reservahora.extranjeria.gob.cl/inicio.action pou mande yon randevou
pou yon ekstansyon pou pémi sa a pou 90 jou ki rete.
Avék pémi touris aktyél la ou ka mande pémi rezidans tanporé (Viza tanporé ) pou abite nan Chili
epi pou devlope aktivite an relasyon ak kalite viza.
Tip viza:
– Viza sije a kontra https://www.extranjeria.gob.cl/visa-sujeta-a-contrato/
Viza tanporé pou pwofesyóbel ak tecknisyen ak de oswa plis kontra, ki peye aletranje, jounalis
oswa pwofesyonèl.
– Viza akó sou rezidans nan pati nan Eta de Mercosur Bolivia ak Chili nasyonal Brezil
,Ajantin ,Paragwe ak Irigwahttps://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/11/20.11.18-
RequisitosVisaTemporariaPrimeraMERCOSUR.pdf.
Viza tanporé pou etranje ak lyen ak
Chilien,https://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/11/20.11.18-
RequisitosVisaTemporariaPrimeraRM.pdf
– Viza tanporé pou yon etranje ki gen yon manm fanmi ki gen pémanans definitiv.
Viza tanporé pou Inyon sivil https://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/11/20.11.18-
RequisitosVisaTemporariaPrimeraUnionCivil.pdf.
– Viza tanporé pou timoun ak adolesan.
– Viza élev https://www.extranjeria.gob.cl/visa-de-estudiantes/ .

– Viza tanporé pou fanm ansent ak tretman medikal.
https://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/11/20.11.18-
RequisitosVisaTemporariaPrimeraEmbarazadasTratamientoMe%CC%81dico.pdf .
Lòt moun: Visa tanporè pou pitit yon etranje ki pa rezidan, Visa tanporè pou rezidan ansyen, Visa
tanporè pou relijye, Visa tanporè pou retrete ak rentiers, Visa tanporè pou envestisè ak komèsan.

2-Si ou soti nan peyi Chili oswa ou gen yon fanmi ki vle fe pwosesis viza
konsil? +

Si ou nan peyi ou ki gen orijin oswa ou gen yon manm fanmi ki enterese nan fé pwosesis yon viza
konsil, gen kèk opsyon yo se sa ki annapre yo:
a)Viza reyinifikasyon fanmi:
Ki disponib sèlman pou mari oswa madanm, concubine sivil, timoun ki poko gen laj ak adilt ki
etidye jiska laj 24, moun ki gen rezidans tanporè oswa pèmanan nan peyi.Kapab reyalize pwosesis
yo.
Pou aplike ou dwe swiv etap sa yo:
-Fok ou reyalize let aplikasyon pou reyinifikasyon fanmi li dwe notarye kote ou eksprime rezon ki
fe pou ki w Mande reyinifikasyon an epi enkli done moun ki vle aplike pou viza.
-Fotokopi notarye kat idantite aktyél (Rut).
– Yon fwa yo resevwa lét sa , ou dwe rele biwo a nan Pótoprens nan ogánizasyon
enténasyonal pou migrasyon ( OIM) sou nimewo teléfon sa +509 2991 0362, +509 2997
7566.
Yo pral endike ki dokiman fanmi ou an ki Ayiti dwe genyen:
– Páspo valab .,
– Akreditasyon nan kosyon fanmi atravè yon sètifika legal.
– Sètifika medikal.
Aplikasyon pou viza ak dokiman yo egzije pa resevwa pa konsil la Chilyen nan Pòtoprens, men
sèlman nan adrès ki endike pa telefòn nan Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon (IOM).
Si yo apwouve, pri Visa la se $ 25 dola, ki pral peye pou koupon pou achte a ak $ 73 dola pou
jesyon nan OIM.
Viza dire 12 mwa, pwolonje .
b) Viza responsabilite demokratik:
Disponib sèlman pou moun Venezyelyen. Li trete nan konsil jeneral Chili nan Caracas ak Puerto
Ordaz. Li pa pral akòde nan peyi Chili oswa nan lòt konsil aletranje.
Pou mande li ou dwe genyen:
– Sètifika Istorik Kriminèl Aparanchi pa Ministè Pouvwa Popilè nan Afè Etranjè (twa mwa nan
validite). Minè yo eksepte.
– Páspo valab .
– 5×5 bout foto koule.
– Sètifika nesans sèlman pou demann timoun yo .
Pou konnen etap sa yo ou ka tcheke lyen sa a
https://chile.gob.cl/chile/site/artic/20180413/asocfile/20180413173146/visa_de_responsabilidad_de
mocr__tica_30.pdf
Nan ka yo ta apwouve , pri viza se 30 dola.
Li dire 12 mwa pwolonje pou yon sél fwa .

a) Viza konsil touris:
Li pèmèt ou vizite Chili, ki te deja travay nan konsila Chilyen an nan peyi ki gen orijin, yon viza
touris pou objektif lwazi oswa menm jan an.
Moun sa yo ki enterese ka patisipe pou viza a touris:
Senp: sèlman gen ladan yon antre nan peyi a. (Ayiti)
Miltip: konsidere revni miltip ak sòti pandan validite dokiman an.
* Sitwayen peyi yo ak ki Chili kenbe yon rejim ekzanpsyon viza touris yo egzante. Nan fason sa a,
touris ka antre nan Chili (jouk nan fen rete yo) prezante paspò aktyèl la oswa dokiman idantite si
peyi ki gen orijin se Ajantin, Bolivi, Brezil, Kolonbi, Ekwador, Paragwe, Perou, irigwa oswa
Venezyela.
Pri a depann sou nasyonalite la.
Dire a nan viza a se 90 jou, sepandan li pral depann de chak peyi.

3-Ki etap mwen ta dwe swiv pou aplike pou yon viza nan Chili? +

Yon fwa ou gen tout dokiman ki obligatwa pou kalite viza ou vle travay, epi depann de kote w ap
viv, ou ta dwe:
a) Rezide nan Rejyon Metwopoliten an: voye dokiman ou pa lèt nan Correo de Chili nan
klasifikasyon N ° 8, Correo Santral, Santiago.
b) Rezide deyò Rejyon Metwopoliten an: pou delivre aplikasyon ou nan gouvènman pwovens lan
nan minisipalite ou.

Si ou te deja voye dokiman an, ou dwe rete tann jiskaske resevwa notifikasyon viza nan
pwosesis, ki ka dirèkteman nan adrès ki deklare nan aplikasyon an, oswa ou ka konsilte
nan paj etranje ak migrasyon https://consultas.extranjeria.gob.cl/index.action
Apre ou fin resevwa notifikasyon an, si ou te aplike pou yon pèmi travay ou dwe peye 50% nan valè
viza ou a (tcheke nan https://www.extranjeria.gob.cl/aranceles/).
Depi nan moman sa a ou jwenn pèmisyon sa a, ou yo pèmèt yo travay, kidonk, ou ka kòmanse
peye kontribisyon * * yo aprann plis sou sijè sa a revize seksyon Travay MigraApp la.
Lè sa a, ou pral resevwa yon avi dezyèm nan Depatman Imigrasyon ak Imigrasyon kote ou pral
avize si aplikasyon an te apwouve oswa rejte, si ou apwouve ou dwe:
– Peye viza a, pou sa a ou dwe mande yon randevou sou sit entènèt la imigrasyon nan opsyon nan
“Mete so sou viza”
https://reservahora.extranjeria.gob.cl/inicio.action
Mande yon randevou nan paj https://reservahora.extranjeria.gob.cl/inicio.action nan opsyon
“Enskripsyon Visa” pou anrejistre viza nan Polis Envestigasyon an (PDI), pou sa ou dwe pran
paspò ou a, $ 800 pesos pou bay sètifika enskripsyon sa a.
Mande yon randevou nan Rejis Sivil la pou mande kat idantite Chilyen ou.

4-Konbyen tan li ka pran jiskaske mwen resevwa notifikasyon viza mwen a nan pwosesis? +

Si ou voye demann lan pa lèt, tan an ap tann minimòm se 45 jou ouvrab.
Si ou te voye aplikasyon ou pèsonèlman nan gouvènman pwovensyal la ou ta dwe konsilte li nan
enstitisyon an menm.
Sonje ke ou ka toujou tcheke estati a nan pwosedi ou a nan paj sa
https://consultas.extranjeria.gob.cl/index.action.

5-Ki pri viza yo? +

Valè yo pral sijè a varyasyon nan a an dola.
Pri a nan viza depann de peyi ki gen orijin ak kantite lajan an kalkile nan dola konsa lyen sa a
ka tcheke valè yo pa peyi ak pa pwosedi.

6-Kisa mwen ta dwe fé si aplikasyon viza mwen an te rejte? +

Nan ka aplikasyon an viza rejte, ou gen opsyon pou mande yon rekonsiderasyon viza.
Pwosedi sa a dwe akonpaye pa nouvo enfòmasyon ki pèmèt yon revizyon nan rezolisyon
an pa otorite la. Pou plis enfòmasyon ou ka tcheke paj sa .
https://www.extranjeria.gob.cl/reconsideracion-para-rechazos-de-visa-de-residencia-2/
Si ou vle resevwa sipò nan pwosesis sa a ou ka ale nan biwo nan SJM a pote soti nan pwosesis sa
a pou gratis.

7-Kisa mwen ta dwe fé si mwen gen pémi touris la ekspire? +

Ou dwe antre nan sit wéb Depatman afé etranjé ak migrasyon
https://reservahora.extranjeria.gob.cl/inicio.action .
Pou mande yon randevou pou kalkile amann lan.Yon Fwa ou jwen valé amann lan, ou dwe ale nan
Bank la pou peye li , apre voye dokiman ki koresponn lan selon tip viza ou vle aplike an.
Sonje ke ou gen 10 jou antre nan aplikasyon w lan apre ou fin peye amann lan, sino ou pral oblije
peye yon nouvo amann ankò.
Si ou bezwen sipò nan pwosesis sa a, ou ka ale nan biwo SJM kote nou ka gide ou nan pwosesis
sa a.

8-Eske Ou te antre nan yon fason ke peyi a pa pémet w antre, Kisa w ka fé? +

Ou dwe ale nan biwo Polis Envestigasyon (PDI) Chili pou fè yo konnen ke ou te antre san
otorizasyon.Nan peyi a.
Yo pral anrejistre enfòmasyon ou yo, pran yon foto epi ba ou yon kat etranje etranje, yo pral endike
ke ou dwe konfòme li avèk yon siyati chak mwa ak nan yon peryòd tan endeterminate yo pral fè ou
konnen avèk yon lòd ekspilsyon.

Lè ou gen avètisman sa a, li nesesè pou ou apwòch yon òganizasyon ki bay konsèy legal pou
kapab anile mezi sa a.
Ou ka ale nan biwo SJM yo pou resevwa konsèy gratis, òganizasyon sa yo disponib tou:
– Klinik Lwa Migran nan Diego
-Portales inivésite a (Santiago).
-Migr amigos(Santiago).
-Korporasyon Asistans jidisyé.

9-Kisa mwen ta dwe fé poum mande Pémanans Definitif? +

Pèmanans la se pèmisyon yo akòde endefini nan peyi Chili, li ka mande lè ou gen yon Visa
tanporè nan fòs kòm yon depandan epi ou pa te rete plis pase 180 jou soti nan peyi a pandan
dènye ane a nan viza, ou ka tou mande li kòm yon detantè oswa depandan nan yon Viza sije a
kontra gen omwen de ane avèk pèmi sa.
akredite jwenn tit la oswa Segondè fini nan peyi Chili.
Nan ka ki gen nenpòt nan lòt Visas yo Tanporè, ou dwe gen omwen yon ane nan detantè a
Aplikasyon Pémanans Definitiv ou dwe voye pa Correo de Chili(Lapós), nan espas 90 jou anvan
dat ekspirasyon lisans nan Edikasyon Menm bagay la tou aplike a moun ki gen yon Visa Elèv, nan
omwen de ane, anplis Viza ou la.
Pou kapab tcheke plis enfómasyon antre sou sit wéb sa
https://www.extranjeria.gob.cl/permanencia-definitiva/instrucciones-permanencia-definitiva/
Nót: Si viza a te anbake nan yon sètifika rezidans epi aplikan an pa gen kounyeya yon paspò, li
dwe prezante yon fotokopi dokiman idantite Nasyonal la nan peyi li oswa konsiltatif Sètifika ki
pwouve nasyonalite li oswa idantite.

Pèmanans definitif la dwe revoke sou konfòmite detantè a avèk yon tèm san enteripsyon ki gen plis
pase 1 ane andeyò peyi a.